Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Доставка на хроматографски разтворители, химикали, стандарти, консумативи и други за нуждите на Медицински университет - Варна по четири обособени позиции, реф. № 2019-045

27 Август 2019
Обект на обществената поръчка е доставка на хроматографски разтворители, химикали, стандарти, консумативи и други за нуждите на Медицински университет - Варна по четири обособени позиции. Предметът на обществената поръчката обхваща четири обособени позиции. Поръчката включва доставка на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Стоките са подробно описани в Приложение №1 Техническа спецификация от документацията.