Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на високоефективна течнохроматографска система за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна", реф. № 2017-011

5 Април 2017

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционен сервиз на високоефективна течнохроматографска система за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.
Системата е подробно описана в Техническата спецификация (Приложение №1) от документацията.