Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Факултет по фармация и Център за симулационна техника при Медицински университет – Варна по три обособени позиции“ 2020-008

26 Февруари 2020
Предметът на поръчката е избор на изпълнител/и за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на лабораторна апаратура за нуждите на Факултета по фармация и Център за симулационна техника при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, разделена на три обособени позиции, подробно описана в Приложение №1 Техническа спецификация от документацията.