Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

“Доставка на допълнително оборудване за нуждите на Медико-дентален център при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна по три обособени позиции”, реф. №2017-012

6 Април 2017

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител/и за доставка на допълнително оборудване за нуждите на Медико-дентален център при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна по три обособени позиции:
- обособена позиция №1 – Доставка на дентално оборудване;
- обособена позиция №2 – Доставка на хирургично оборудване;
- обособена позиция №3 – Доставка на анестезиологично оборудване.
Поръчката включва периодични доставки след предварителна заявка от страна на Възложителя, конкретизирани по вид (търговска номенклатура) и количества.