Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Доставка на медицински консумативи, дезинфектанти, санитарни и превързочни изделия за нуждите на Медицински университет – Варна по три обособени позиции, реф. № 2019-043

26 Август 2019
Обект на обществената поръчка е доставка на медицински консумативи, дезинфектанти, санитарни и превързочни изделия за нуждите на Медицински университет – Варна по три обособени позиции. Предметът на обществената поръчката обхваща три обособени позиции. Поръчката включва доставка на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Стоките са подробно описани в Приложение №1 Техническа спецификация от документацията.