Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Доставка на специализирана медицинска видеотехника за образна диагностика за нуждите на Медицински университет – Варна, 2016-011

9 Март 2016

​Предметът на поръчката е доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционнo обслужване на специализирана медицинска видеотехника за образна диагностика, за нуждите на учебния процес в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна, наричани за краткост в документацията за участие "стоки".
Поръчката включва периодични доставки на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества.