Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка на реактиви, китове и консумативи за научно-изследователска дейност при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна” по пет обособени позиции“ - 2015-048

3 Декември 2015

​​​​Основната цел на доставката на реактиви, китове и консумативи предмет на обществената поръчка, наричани за краткост в документацията за участие "стоки" е осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания обезпечаване на научно-изследователската  дейност .Поръчката включва периодични доставки на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества.