Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

“Доставка на напитки за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, по три обособени позиции”, реф. №2019-009

25 Февруари 2019

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител за доставка на напитки за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна по три обособени позиции, съгласно Техническа спецификация (Приложение №1):

- ОП №1 Безалкохолни напитки;
- ОП №2 Минерална вода и
- ОП №3 Други напитки.