Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на апаратура за оборудване на лаборатория за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна в изпълнение на проект: … продължава в описание

5 Август 2015

​​…продължение от предмет на ОП: „Повишаване капацитета на „Лабораторията по храни и околна среда“ в Медицински университет – Варна и превръщането й в специализирана лаборатория за изследване на морски и сладководни ресурси и аквакултури“

2015-031

Поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на апаратура за оборудване на лаборатория за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна в изпълнение на проект: „Повишаване капацитета на „Лабораторията по храни и околна среда“ в Медицински университет – Варна и превръщането й в специализирана лаборатория за изследване на морски и сладководни ресурси и аквакултури. Предметът на обществената поръчка е разделен в четири обособени позиции: обособена позиция №1 – Емисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма, обособена позиция №2 – Микровълнова система за разлагане на проби, обособена позиция №3 – Спектрофотометър UV-VIS сканиращ по дължини на вълната и обособена позиция №4 – Хомогенизатор, лабораторен, тип блендер, с приставки. Изисква се предоставяне на пълен комплект документация за работа с доставената и инсталирана апаратура.
Предметът на обществената поръчка включва и изпълнението на следните дейности:
- Доставка, инсталиране, монтаж, настройка, подробно изпитване, пускане в действие и предаване за експлоатация на апаратура, с всички необходими за експлоатацията принадлежности и софтуер. При необходимост от използване на материали и/или реактиви и/или консумативи за обучението и пускането в експлоатация, същите са за сметка на изпълнителя.
- Провеждане на обучение на място за работа с доставената апаратура;
- Извършване на гаранционно обслужване.