Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на операционни лампи и камери за нуждите на учебния процес в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“, 2016-016

12 Март 2016

​Предметът на поръчката включва доставка, монтаж и гаранционнo обслужване на операционни лампи и камери, за нуждите на учебния процес в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна, наричани за краткост в документацията за участие "стоки". Доставянето на  стоките става след предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количество. Същите  трябва да отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в техническите спецификации.