Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка, монтаж и гаранционен сервиз на лабораторно оборудване за анализ и мониторинг на лекарствени и токсични вещества за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна по две обособени позиции”, реф. № 2017-049

24 Ноември 2017

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител за доставка, монтаж и гаранционен сервиз на лабораторно оборудване за анализ и мониторинг на лекарствени и токсични вещества за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, по две обособени позиции:
1. Обособена позиция №1 „Общо лабораторно оборудване“ и
2. Обособена позиция №2 „Специализирано лабораторно оборудване“.
Възложителят не е обвързан със задължението да ги поръча в пълен обем и си запазва правото да поръчва повече и/или по-малко от прогнозните количества. Количеството на доставките се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансова обезпеченост.