Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Доставка на лабораторни реактиви, химикали, стъклария, китове, консумативи и др. за обезпечаване на научните изследвания в Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна 2015-027

15 Юли 2015

​​Основната цел на доставката на стоките, предмет на обществената поръчка,  е осигуряване на качествено провеждане на научни изследвания по спечелени проекти от Фонд Наука към Медицински университет – Варна, финансирани от целева държавна субсидия.
Поръчката включва периодични доставки на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества.
Предметът на обществената поръчка обхваща осем обособени позиции.