Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка на лабораторни реактиви, химикали, стъклария, оборудване, консумативи и др. за нуждите на учебния процес при Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна” 2015-014

26 Март 2015

​​Основната цел на доставката на лабораторни реактиви, химикали, стъклария, оборудване, консумативи и др. предмет на обществената поръчка, наричани за краткост в документацията за участие "стоки" е осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания обезпечаване на учебният процес за нормалното му функциониране.
Поръчката включва периодични доставки на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества.
Предмета на обществената поръчка обхваща 14 /четиринадесет/ обособени позиции.