Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Доставката на китове, биопродукти и консумативи. 2015-008

25 Февруари 2015

​ Предмет на настоящата поръчка е "Доставката на китове, биопродукти и консумативи".  Основната цел на доставката на китове, биопродукти и консумативи, наричани за краткост в документацията за участие „стоки“, предмет на обществената поръчка е обезпечаване дейностите по проект „Актуализиране и апробиране на учебните планове и програми на Факултета по фармация при Медицински университет – Варна в съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на труда, както и за задоволяване на потребности на Възложителя извън дейностите по проекта. Поръчката включва периодични доставки на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Доставяните стоки трябва да отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в техническите спецификации.