Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Избор на изпълнител за доставка на материали за нуждите на учебния процес по специалност „Зъботехника“ в Медицински колеж при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна 2015-006

16 Февруари 2015

​Основната цел на доставката на материалите, наричани за краткост в документацията за участие "стоки", предмет на обществената поръчка е осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания обезпечаване на учебният процес за нормалното му функциониране по специалност „Зъботехника“ в Медицински колеж – Варна. Поръчката включва периодични доставки на стоките след предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Предметът на обществената не е разделен в обособени позиции.