Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка на комуникационно и сървърно оборудване, лицензи, хардуерна и софтуерна поддръжка за наличното комуникационно и сървърно оборудване в Медицински университет "Проф. д-р П.Стоянов" – Варна” 2015-053

22 Декември 2015

​​​„Основната цел на поръчката е доставка, инсталация и конфигурация на комуникационно и сървърно оборудване, доставка на лицензи, хардуерна и софтуерна поддръжка за наличното комуникационно и сървърно оборудване в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна, наричани за краткост в документацията за участие "стоки" или „техника”. Гаранционната поддръжка включва отстраняване на проблеми с работоспособността на техниката, допълнителни настройки на комуникационното оборудване, навременно отстраняване на проблеми и други дейности и услуги, гарантиращи безпрепятствената употреба на техниката.
Поръчката включва периодични доставки на стоките след предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества.“