Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Разширяване на пожароизвестителната система в сградите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна

19 Ноември 2015

​​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за разширяване на пожароизвестителната система в сградите на МУ-Варна, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение № 2). Поръчката доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на устройства от пожароизвестителна система за нуждите на МУ-Варна. 2015-043

Публична покана
19 Ноември 2015
Документация
19 Ноември 2015
Разяснение
26 Ноември 2015
Протокол
7 Декември 2015
Освободена гаранция за участие.
12 Декември 2015
Договор №ДДЕ-32/11.12.2015 г.
15 Декември 2015
Освободена гаранция за участие
22 Декември 2015
Плащане по договор - м. декември, 2015 г.
15 Януари 2016
Плащане по договор - м. декември, 2015 г.
18 Януари 2016