Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, по две обособени позиции“, реф. № 2018-017

14 Май 2018

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна по две обособени позиции, съгласно Техническа спецификация (Приложение №1).
Количеството на доставките се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансова обезпеченост. Посочените количества в документацията са прогнозни - за 8 (осем) месеца и ще служат при оценяване на офертите. Възложителят не е обвързан със задължението да ги поръча в пълен обем, като си запазва правото да поръчва повече и/или по-малко от прогнозните количества.
Поръчката включва 2 обособени позиции: ОП №1: Пресни яйца и ОП №2: Пресни плодове и зеленчуци.