Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

"Избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни дейности за смяна предназначение и реконструкция на част от сграда за нуждите на Филиал Шумен към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна", 2019-026

16 Май 2019

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни дейности за смяна на предназначение и реконструкция на част от сграда на "СБАЛПФЗ"-Шумен, с идентификатор 83510.661.322.8.10 в кв.580 УПИ ХХХ"ОРБК", ул. "Васил Априлов", №63 за нуждите на Филиал Шумен към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, съгласно одобрени проекти за смяна на предназначение и реконструкция на помещения за обособяване на учебни зали. Строително-ремонтните работи обхващат помещения в сутерен, първи, втори и трети етажи, общи части и коридори и външна част –централни, аварийни входове, стълбища и фасада. Общата разгъната площ на обекта е 1733,88 кв.м., разпределена както следва:
Сутерен – 422,23 кв.м.;
Първи етаж – 437,80 кв.м.;
Втори етаж – 459,85 кв.м.;
Трети етаж – 414,00 кв.м.
Видовете и количеството строително-ремонтни работи (СРР) са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение №1) и схеми (Приложение № 1.1).