Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Извършване на строително-ремонтни работи на учебни зали, кабинети и общи части за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, по две обособени позиции”, реф. №2017-027

6 Юли 2017

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на обекти, съгласно Техническа спецификация (Приложение №1).
Основна цел на обществената поръчка по обособени позиции е, както следва:
Обособена позиция №1 - извършване на текущ ремонт на помещения, предоставени за управление на МУ-Варна, в сградата на РЗИ-Варна, находяща се на ул. „Брегалница“ №3, кв. 997, 5-ти п.р. по плана на гр. Варна.
Обособена позиция №2 - извършване на текущ ремонт на покрив и на част от сградата на Факултет по дентална медицина, находяща се на бул. „Цар Освободител“ №84, кв. 995, по плана на 5-ти п.р. на гр. Варна. Шестетажната сграда със сутерен на Факултет по дентална медицина е със ЗП 951 кв.м. и е с идентификатор 10135.2556.315.5 по Кадастралната карта на гр. Варна.