Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

"Доставка, монтаж, инсталиране, конфигуриране, въвеждане в експлоатация на видеомонтажна апаратура за нуждите на телевизия MU-Vi.tv към Медицински университет – Варна", реф. №2018-003

15 Февруари 2018

​Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на доставка, монтаж, инсталиране, конфигуриране, въвеждане в експлоатация на видеомонтажна апаратура, обучение за работа с оборудването и софтуера и гаранционна поддръжка на оборудването и софтуера.