Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Доставка и гаранционно обслужване на апаратура и оборудване за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ на Медицински университет – Варна по шест обособени позиции

25 Февруари 2016
Основната цел на доставката на апаратура и оборудване предмет на обществената поръчка, наричани за краткост в документацията за участие "стоки", е осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по одобрени за финансиране проекти от Фонд „Наука” към Медицински университет – Варна. Поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества.​​