Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура, инструменти и оборудване за миниинвазивна кардиохирургия за практическо обучение на студентите в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна по четири обособени позиции“ 2019-047

4 Септември 2019

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, както и гаранционно обслужване на 1 брой Сет за миниинвазивна кардиохирургия (Обособена позиция №1), 96 броя миниинвазивни кардио-хирургични инструменти (Обособена позиция №2), 3 броя Челни хирургични лампи (Обособена позиция №3) и 1 брой Лампа на хирурга с камера (Обособена позиция №4), подробно описани в Техническа спецификация (Приложение №1) от документацията.