Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Разработване и внедряване на информационна система „електронно досие на студента“ в МУ – Варна“ 2018-019

16 Май 2018

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за разработване и внедряване на информационна система „електронно досие на студента“ (e-student), съгласно Техническа спецификация (Приложение №1).