Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Допълнително оборудване на налична видеоплатформа за високоспециализирани ендоскопски изследвания и терапия за нуждите на учебния процес в Медицински университет - Варна 2016-019

17 Март 2016

​Основната цел на поръчката е доставка, монтаж, настройки, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на допълнително оборудване на налична видеоплатформа, за нуждите на учебния процес в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна, наричано за краткост в документацията за участие "оборудване".