Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка и въвеждане в експлоатация на каскада от газови водогрейни котли, циркулационни помпи и спирателна арматура за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“, реф. №2020-007

26 Февруари 2020

​Предмет на поръчката е избор на изпълнител за доставка и въвеждане в експлоатация на газови водогрейни котли, циркулационни помпи, спирателна арматура и др. за нуждите на Студентски общежития и столове при  Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна", в студентско общежитие бл.35 с идентификатор 10135.2554.611по КК на гр. Варна, находящо се на ул. „Петър Райчев " № 35, съгласно Техническа спецификация (Приложение №1) от документацията и одобрен инвестиционен проект (Приложение №3) от документацията.

Цел на обществената поръчка е подмяна на амортизиран котел ГНВ 550 с каскадна конфигурация от б бр. стенни котли. Преустройство на цялостната конфигурация на котли, разпределители и помпени групи.