Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка на горива за моторни превозни средства за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна“ 2019- 037

26 Юли 2019
Предметът на възлагане е избор на изпълнител за доставка на горива за моторни превозни средства, описани в техническата спецификация (Приложение №1) за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна