Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

"Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на апаратура за нуждите на учебния процес във Факултет Фармация към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна”, по две обособени позиции" 2017-053

13 Декември 2017

Обектът на обществената поръчка е доставка, монтаж и гаранционно обслужване на апаратура за нуждите на учебния процес във Факултет Фармация към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна”, по две обособени позиции:
Обособена позиция №1 – „Инфрачервен спектрометър“
Обособена позиция №2 – „Нискотемпературен фризер“