Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

​„Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна”​ 2016-002

15 Януари 2016
Процедурата е за избор на изпълнител/и за доставка и монтаж на климатици за нуждите на МУ-Варна съгласно приложена спецификация /Приложение № 2 от документацията/. Поръчката е разделена на две обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1 – Доставка и монтаж на климатици нисък клас; 2. Обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на климатици висок клас. Всеки участник може да подаде оферта за една или и за двете позиции поотделно. Договор за възлагане ще се сключи за всяка една от позициите поотделно.  Всеки участник трябва да подаде оферта за всички номенклатури, включени спецификацията за съответната позиция.
Публична покана
15 Януари 2016
Документация
15 Януари 2016
Разяснение по постъпило запитване с изх. № 023-82/25.01.2016 г.
25 Януари 2016
Протокол
16 Март 2016
Освободена гаранция за участие.
23 Март 2016
Договор ДДП-17/01.04.2016г. с "Еко комфорт" ЕООД
9 Април 2016
Освободена гаранция за участие след сключен договор
19 Април 2016
Договор ДДП-20/19.04.2016г. с "ММС Инк" ЕООД
21 Април 2016
Освободена гаранция за участие
25 Април 2016
Плащане по договор - м. Юни, 2016 г.
2 Август 2016