Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна”. Реф. №2019-030

24 Юни 2019


Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали за нуждите на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, съгласно приложена спецификация. 
Поръчката включва периодични доставки на стоки предварително заявени от Възложителя и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. 
Посочените количества са прогнозни и Възложителят си запазва правото да увеличи или намали посочените обеми - съобразно потребностите и финансовата си обезпеченост, включително и да заявява други  канцеларски материали от актуалния, към дата на подаване на офертата, каталог на Изпълнителя. Възложителят не се обвързва да изчерпи посочената максимално допустима стойност на договора.