Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на студентски общежития и столове при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“ 2017-010

30 Март 2017

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на кухненско оборудване за нуждите на студентски общежития и столове при МУ-Варна, за обект: Едноетажна сграда – Снек Бар, с идентификатор №10135.2557.152.7, кв.694-а, по плана на 2 м.р, в гр.Варна, ул. „Марин Дринов“№55, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение №1).