Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

“Доставка на лекарствени средства за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна“ 2016-001

5 Януари 2016

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на периодични доставки на лекарствени средства за нуждите на МУ-Варна, разделени на 3 обособени позиции, съгласно технически спецификации (Приложение №6 от документацията)

Публична покана
5 Януари 2016
Документация
5 Януари 2016
Протокол
29 Февруари 2016
Договор ДДП-8/22.03.2016 г.
23 Март 2016
Освободени гаранции за участие
30 Март 2016
Договор ДДП-16/29.03.2016 г.
7 Април 2016
Плащане по договор ДДП-8, м. Май, 2016 г.
20 Юни 2016
Плащане по договори - м. Юни, 2016 г.
20 Юли 2016