Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна”. 2017-005

24 Януари 2017

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали за нуждите на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, съгласно приложена спецификация. Поръчката включва периодични доставки на стоки след предварителна заявка от Възложителя по вид (търговска номенклатура), комплектация, технически данни и количества. Посочените количества са прогнозни и Възложителят си запазва правото да увеличи или намали посочените обеми - съобразно потребностите и финансовата си обезпеченост, включително и да заявява други  канцеларски материали от актуалния, към дата на подаване на офертата, каталог на Изпълнителя. Възложителят не се обвързва да изчерпи посочената максимално допустима стойност на договора.