Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на триизмерен (3D) дентален скенер и 3D принтер за изпълнение на научноизследователски проект с тема 3D принтиране и приложението му в съвременните методи на лечение в протетичната дентална медицина 2015-018

30 Април 2015

​Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка е „Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на триизмерен (3D) дентален скенер и 3D принтер“ за изпълнение на научноизследователски проект с тема „3D принтиране и приложението му в съвременните методи на лечение в протетичната дентална медицина“, съобразно договор за безвъзмездна финансова помощ за финансиране на научноизследователски проект в конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области – 2014 г. на Фонд „Научни изследвания“. Изисква се предоставяне на пълен комплект документация за работа с доставеното и инсталирано оборудване.  
Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности:
-    Доставка, инсталиране, монтаж, настройка, подробно изпитване, пускане в действие и предаване за експлоатация на триизмерен дентален скенер и 3D принтер с всички необходими за експлоатацията принадлежности и софтуер. При необходимост от използване на материали и/или реактиви и/или консумативи за обучението и пускането в експлоатация, същите са за сметка на изпълнителя;
-    Провеждане на обучение на място за работа с доставеното медицинско оборудване;
-    Извършване на гаранционно обслужване.