Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на дестилатори за нуждите на учебния процес при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна. 2015-010

4 Март 2015

​Основната цел на доставката на дестилатори предмет на обществената поръчка, наричани за краткост в документацията за участие "стоки" е осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания обезпечаване на учебния процес за нормалното му функциониране.
Поръчката включва периодични доставки, монтаж и гаранционно обслужване на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества.