Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Доставка и гаранционно обслужване на Апарат за изработка на оптични лещи с учебна цел за нуждите на специалността медицински оптик в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 2015-022

4 Юни 2015

​Предметът на поръчката е еднократна доставка, монтаж, обучение за работа и гаранционна поддръжка  на Апарат за изработка на оптични лещи с учебна цел за нуждите на специалността медицински оптик в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна, наричан за краткост в документацията за участие "Апарат". Апаратът е подробно описан в Приложение №15 Технически спецификации от документацията.