Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Доставка и гаранционно обслужване на Портативна ехографска система за нуждите на учебния процес в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 2015-026

14 Юли 2015

​Предметът на поръчката е еднократна доставка, физически монтаж, обучение за работа и гаранционна поддръжка на Портативна ехографска система за нуждите на учебния процес в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна, наричан за краткост в документацията за участие "Системата". Системата е подробно описана в Приложение №15 Технически спецификации от документацията.