Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Изработка и доставка на печатни издания за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна 2015-032

5 Август 2015

​​Поръчката включва услуги по изработването на печатни издания, с параметри съгласно  Приложение №16 Технически спецификации.  Възложителят може да поръчва според нуждите си както изготвяне на цялостно издание, така и само отделни етапи от изработването на печатните изделия - предпечат, и/или печат, и/или довършителни дейности. Предпечатът, включва обработване на текст, изображения, таблици и подготвянето на печатното издание за многотиражно отпечатване (Изготвяне на шаблон за изданието, форматиране на страници, изливане на текст, вмъкване на таблици, схеми и изображения). Възложителят подава идейния проект с необходимата информация относно текст, изображения, съдържание, формат и др. Изпълнителят в определения срок прави предпечатната подготовка на изданието. Готовите файлове се предоставят на Възложителя в редактируем формат. Задължително изискване на Възложителя е предоставянето на възможност за най-малко две коректури и една пробна разпечатка. Печатът и довършителните дейности, включват цялостно изработването на печатни издания или само печат на отделни части и/или само довършителни дейности с материали и параметри, подробно описани в Приложение №16 Технически спецификации.