Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Реконструкция и модернизация на дисекционен сектор в Медицински университет „проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна 2015-023

5 Юни 2015

​Предметът на поръчката е извършване на преустройство и основен ремонт на част от сграда-Ректорат в УПИ I- „за мед. университет“, кв. 694А, 2-ри м.р., район „Приморски“, гр. Варна, представляваща Дисекционен сектор на Катедра по анатомия, хистология и ембриология. Сграда с идентификатор 10135.2557.152.1 по кадастрална карта се намира в гр. Варна, ул. „Марин Дринов“№55. Дисекционен сектор на Катедра по анатомия, хистология и ембриология е разположен на партерен и сутеренен етаж в североизточното крило на сграда Ректорат на МУ-Варна. За обекта има одобрен инвестиционен проект от Главен архитект на община Варна и е издадено Разрешение за строеж № 49/14.05.2015 .г