Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Доставка, монтиране и гаранционно обслужване на оборудване за операционна зала за нуждите на учебния процес в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 2015-016

1 Април 2015

​Предметът на поръчката е доставка, физически монтаж и гаранционна поддръжка  на тройна операционна лампа с видеокамера и медицински монитор, подробно описани в Приложение №15 от документацията, за нуждите на учебния процес в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна, наричани за краткост в документацията за участие "стоки", с цел  визуализация при оперативни интервенции и телехирургия, осигуряваща практическа подготовка на студенти по медицина.