Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на урологична апаратура за нуждите на учебния процес в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 2015-015

30 Март 2015

​Предметът на обществената поръчка включва доставка, физически монтаж, инсталация и конфигурация, обучение за работа и гаранционна поддръжка  на урологична апаратура, за нуждите на учебния процес в Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов”-Варна, наричани за краткост в документацията за участие "стоки". Основната цел е осигуряване качествено практическо обучение на български и чуждестранни студенти с апаратура и инструментариум, приведени към европейските изисквания за качество и добра медицинска практика. Предметът на обществената поръчка е разделен в две обособени позиции: Обособена позиция №1 – Ендоскопско урологично оборудване и Обособена позиция №2 – Апарати и консумативи за урологична литотрипсия.