Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Избор на изпълнител/и за доставка на дентални материали, оборудване и инструменти за нуждите на учебния процес във Факултета по дентална медицина при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна

26 Ноември 2014

​Основната цел на доставката на денталните материали, оборудване и инструменти предмет на обществената поръчка, наричани за краткост в документацията за участие "стоки" е осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания обучение през учебната 2014/2015 год. на Факултета по дентална медицина – Варна.
Поръчката включва периодични доставки на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества.
Предметът на обществената поръчката обхваща следните 5 /пет/ обособени позиции, съгласно 5 броя Приложение Б към обявлението за обществената поръчка:
1. Акрилни полимери в първични форми (пластмаси);   
2. Продукти за протези и ребазация;    
3. Ортодонтски устройства;    
4. Хирургични инструменти;    
5. Дентално оборудване и имплантни системи.