Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Изработка и доставка на печатни издания за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна“ 2017-019

22 Май 2017

​Обектът на обществената поръчка включва услуги по изработването на печатни издания, с параметри съгласно Технически спецификации (Приложение №1). Възложителят може да поръчва според нуждите си както изготвяне на цялостно издание, така и само отделни етапи от изработването на печатните изделия - предпечат, и/или печат, и/или довършителни дейности.