Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка на български и чуждестранни печатни издания за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна“ 2016 - 040

25 Ноември 2016

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на печатни издания за нуждите на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна“ по две обособени позиции. Поръчката включва доставки на български и чуждестранни печатни издания по заявки от Възложителя. Количеството на заявените печатни издания се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансовата обезпеченост.