Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Приемане, транспортиране и предаване за изгаряне на опасни отпадъци, генерирани от Факултет по Дентална медицина към Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна 2015-002

24 Януари 2015

​Предметът на поръчката е избор на изпълнител за приемане, транспортиране и предаване за изгаряне на опасни отпадъци, генерирани от дейността на Факултет по Дентална медицина при МУ-Варна.
Поръчката включва приемане, транспортиране и предаване за изгаряне на опасни отпадъци, класифицирани съгласно Наредба №2 от 23.07.2014 за класификация на отпадъците, описани в приложена спецификация (Приложение № 5).
Възложителят ще използва бюджетни средства и собствени приходи за извършване на дължимите плащания по сключения договор.

Документация
26 Януари 2015
Протокол
19 Февруари 2015
Освободена гаранция за участие
20 Февруари 2015
Договор ДУ-28/25.02.2015 г.
26 Февруари 2015
Освободени гаранции за участие на класирани Участници
27 Февруари 2015
Плащане по договор - м. март 2015 г.
15 Април 2015
Плащане по договор - м. април 2015 г.
5 Май 2015
Плащане по договор - м. юни 2015 г.
9 Юли 2015
Плащане по договор - м. Ноември 2015 г.
12 Декември 2015
Освободена гаранция за изпълнение
7 Март 2016
Плащане по договор м. Февруари, 2016 г.
18 Март 2016