Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Избор на изпълнител за събиране, транспортиране и предаване за обезвреждане на опасни отпадъци, генерирани от Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна 2015-003

24 Януари 2015

Предметът на поръчката е избор на изпълнител за приемане, транспортиране и предаване за изгаряне на опасни отпадъци, генерирани от дейността на МУ-Варна. Поръчката включва приемане, транспортиране и предаване за изгаряне на опасни отпадъци, класифицирани съгласно Наредба №2 от 23.07.2014 за класификация на отпадъците, описани в приложена спецификация (Приложение № 5)

Възложителят ще използва бюджетни средства и собствени приходи за извършване на дължимите плащания по сключения договор.

Документация
26 Януари 2015
Протокол
19 Февруари 2015
Договор № ДУ-27/25.02.2015 г.
26 Февруари 2015
Възстановена гаранция за участие
4 Март 2015
Плащане по договор
14 Април 2015
Освободена гаранция за изпълнение на договор
14 Април 2015