Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Изработка и доставка на рекламни сувенири за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна 2015-035

23 Септември 2015

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за изработка и доставка на рекламни сувенири за нуждите на МУ-Варна, съгласно приложена Техническа  спецификация (Приложение № 2). Поръчката включва периодични доставки след предварителна заявка на рекламните сувенири, наричани в документацията „стоки“. Количеството на стоките се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансовата обезпеченост.

Публична покана
23 Септември 2015
Документация за участие
23 Септември 2015
Протокол
13 Октомври 2015
Освободена гаранция за участие.
13 Ноември 2015
Договор №ДДП-35/03.11.2015 г.
3 Декември 2015
Плащане по договор - м. декември, 2015 г.
18 Януари 2016
Плащане по договор м. Март, 2016 г.
18 Април 2016
Плащане по договор - м. Април, 2016 г.
19 Май 2016
Плащане по договор - м. Май, 2016 г.
13 Юни 2016
Плащане по договор - м. Юни, 2016 г.
19 Юли 2016