Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка на 3D принтер за обезпечаване на проект по Фонд „Наука“ на Медицински университет – Варна” 2019-020

16 Април 2019

​Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 3D принтер за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по одобрен за финансиране проект от Фонд „Наука” към Медицински университет – Варна.