Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Изработка и доставка на рекламни текстилни сувенири за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна“ 2019-048

5 Септември 2019
Предметът на поръчката е избор на изпълнител за изработка и доставка на рекламни текстилни сувенири за нуждите на МУ-Варна, съгласно Технически спецификации (Приложение № 1).
Поръчката включва периодични доставки след предварителна заявка от страна на Възложителя за рекламните сувенири, наричани в документацията „стоки“, както и изпълнение на персонализация върху закупени от Възложителя материали и/или стоки.