Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

"Доставка и монтаж на амалгамни сепаратори за Факултет „Дентална медицина" към Медицински университет – Варна“ 2019-024

25 Април 2019

​Предметът на обществената поръчка е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционно обслужване на 6 (шест) броя амалгамни сепаратори, през които да се филтрират отпадните води от наличните 48 дентални стола в Факултет Дентална медицина към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Канализацията на всеки от дентални столове е групирана в 6 вертикални тръбопровода с отклонения, стигащи до сутерена. За сепариране на амалгамата, попадаща в канализацията, в помещенията в сутерена на сградата следва да се включат 6 (шест) броя амалгамни сепаратора.

Минималните технически характеристики на амалгамните сепаратори са подробно описани в  Техническата спецификация (Приложение №1).